Sąd Rejonowy we Włocławku
Dzisiejsza data: 26 Kwiecień 2017.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Informacje \ Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego we Włocławku
 

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego we Włocławku został powołany w celu ułatwienia dostępu obywateli do sądu oraz równego dostępu obywateli do informacji.


Biuro Obsługi Interesantów zlokalizowane jest na parterze w budynku A p.2 i przyjmuje interesantów w godz. 7.30 – 15.30
 
Kierownik Biura Obsługi Interesantów i Biura Podawczego - Izabela Bączykowska

Telefon: (054) 4222682 , (054) 4222752
Email: srwloclawek@wloclawek.sr.gov.pl

Zgodnie z § 28.5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 2316 ze zm.) do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:
1)    udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych; 
2)    wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po otrzymaniu ich z właściwego wydziału;
3)    wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
4)    kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
5)   udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
6)    udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
7)    udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
8)    informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw; 
9)    udostępnienie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Ponadto, pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalenia tożsamości osów telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:
1) tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej;
2) o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
Udzielenie powyższych informacji, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:
1) sygnatury albo
2) oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu spraw.
 
Informacji dotyczących spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne, w szczególności dotyczących spraw rozpoznawanych w wydziałach rejestrowych, udziela się bez potrzeby uzyskiwania danych osobowych.
 

Uwaga: Sąd nie przyjmuje pism procesowych wysyłanych drogą elektroniczną
 
Pracownicy Biura Obsługi Interesantów nie udzielają porad prawnych.
Informacje

Wytworzył: Arkadiusz Rożej
Opublikował: Agnieszka Maciejewska

Czas wytworzenia: 3 kwietnia 2009
Czas opublikowania: 3 kwietnia 2009
Czas modyfikacji: 7 listopada 2016

Liczba odwiedzin: 11784

Pozostałe strony tego działu
Redakcja | Instrukcja korzystania | Zasady publikacji informacji | Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 20
tel. +48 54 422 26 00 / +48 54 422 25 00, FAX +48 54 411 68 00